STATUT
STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„DAR SERCA” W RĘDZINACH

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

1.Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
” Dar Serca” i dalej nazywana jest Stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych ustaw oraz niniejszego statutu.
3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rędziny.

§ 2.

1.Terenem działania Stowarzyszenie jest gmina Rędziny.
2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3.Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)pomoc merytoryczna, organizacyjna, finansowa i informacyjna osobom niepełnosprawnym, rodzicom i opiekunom prawnym tych osób,
2)edukacja oświatowa, ekologiczna, turystyczno-sportowa rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
3)zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
4)działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)propagowanie wszechstronne metod i technik stosowanych w zakresie leczenia schorzeń będących przyczyną niepełnosprawności,
2)organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalności,
3)popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
4)organizowanie wycieczek krajoznawczych i akcji proekologicznych,
5)zbieranie funduszy na realizację celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring),
6)współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,
7)nawiązywanie kontaktów z Ośrodkami Leczenia, Stowarzyszeniami w kraju i za granicą (nowe metody leczenia),
8)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
9)świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
10)doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
11)prowadzenie działalności wydawniczej,
12)prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską,
13)prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu itp.,
14)zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
15)współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi,
16)prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów organizacji,
17)zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
18)działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ekonomi społecznej,
19)inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 5.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenie swych spraw.
1)Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
1) pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
2) organizacji zajęć rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej,
3) edukacji zdrowotnej, oświatowej, ekologicznej oraz sportowo-turystycznej,
4) szkolenia wolontariuszy,
5) doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
6) organizacji zajęć psychologicznych i psychoterapeutycznych,
7) działalności wydawniczej,
8) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
Stowarzyszenie może prowadzić również działalność odpłatną w zakresie :
1) organizacji zamiejscowych turnusów rehabilitacyjnych,
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 6.

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może  być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§ 7.

1.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw obywatelskich : rodzice wychowujący dzieci i młodzież niepełnosprawną, pełnoletnia młodzież niepełnosprawna, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni i osoby profesjonalnie zaangażowane w pracę z młodzieżą niepełnosprawną oraz ich sympatycy.
2.Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 8.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
3) korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

§ 9.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1)aktywnie i lojalnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia,
2)przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3)postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
4)regularnie płacić składki członkowskie.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12.

1.Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 13.

1. Utrata członkostwa następuje w razie:
1)zgonu członka,
2)dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
3)skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia i wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn niepłacenia składek,
4)wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień.
2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3  głosów członków Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
3. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
§ 15.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 16.

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2.Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

Walne Zebranie

§ 17.

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) zwyczajne
2) nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co rok jako   sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
4. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na  14 dni przed terminem zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
6. Zarząd winien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty  powzięcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 18.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,  zwłaszcza finansowej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) nadawanie członkostwa honorowego,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 19.

1 Zarząd składa się z 3-9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając prezesa, wiceprezesa     i sekretarza.

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentowany jest na zewnątrz przez prezesa.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 21.

Do zakresu działania Zarządu stowarzyszenia należy w szczególności:
1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) zwalnianie ze składek członków będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 22.

1.Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2.Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
3.Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków i powołuje ze swojego grona przewodniczącego.

§ 24.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
3) składania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 25.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 26.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 27.

1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 28.

1.Majątek Stowarzyszenia, który służy wyłącznie do realizacji statutowych celów tworzą:
1) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki finansowe.
2.Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z organizacji imprez,
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) ofiarności publicznej
6) pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

§ 29.

1.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.
2.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składanie oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub upoważnionego przez Zarząd innego członka.
4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z celów statutowych Stowarzyszenia.
7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 30.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 31.

Statut niniejszy może zostać zmieniony przez Walne Zebranie Członków, na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 32.

1.Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
2.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy likwidatorów.
3.Pozostały po likwidacji majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 33.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach