Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” , ul. Działkowiczów 3, 42-242 Rędziny, tel: 513 178 666, e-mail: darserca.redziny@wp.pl.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest wysyłając informację na podany adres administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, realizowanych zamówień publicznych, dotacji itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów RODO art. 6 ust 1

pkt a) ( osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),

pkt b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

pkt c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

pkt f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

W pojedynczych przypadkach możemy również prosić o podanie danych osobowych szczególnej kategorii, wówczas będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 9 RODO. ust 2 pkt.  a)  osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;

Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni członkowie Stowarzyszenia, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa oraz zasadą archiwizacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne, może się jednak okazać, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie obowiązkowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa.