Sprawozdania

 

 

Sprawozdaniemerytoryczne

z działalności Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych Dar Serca w Rędzinach

za rok 2009

 

 

1. Nazwa :

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”

 

2. Siedziba:

 

Rędziny

3. Adres:

42-242 Rędziny ul. Działkowiczów 3

 

4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

22.11.2007

 

5. Numer identyfikacyjny w systemie REGON:

240782962

 

6. Dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia:

a)Joanna Kmiecik – prezes

42-242 Rędziny ul. Broniewskiego 5/6

b)Piotr Dymicki – wiceprezes

42-242 Rędziny ul. Nowa 44

c)Roman Wawrzak – sekretarz

42-242 Rędziny ul. Broniewskiego

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),własnego statusu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, typu „non profit”.

 

 

7. Cele statutowe Stowarzyszenia:

a)pomoc merytoryczna, organizacyjna, finansowa i informacyjna osobom niepełnosprawnym, rodzicom i opiekunom prawnym tych osób,

b) edukacja oświatowa, ekologiczna, turystyczno-sportowa rodziców i opiekunów osóbniepełnosprawnych,

c ) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,

d ) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

 

8. Stowarzyszenie swoją działalność statutową realizuje poprzez:

1)propagowanie wszechstronne metod i technik stosowanych w zakresie leczenia schorzeń będących przyczyną niepełnosprawności,

2)organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalności,

3)popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

4)organizowanie wycieczek krajoznawczych i akcji proekologicznych,

5)zbieranie funduszy na realizację celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring),

6)współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,

7)nawiązywanie kontaktów z Ośrodkami Leczenia, Stowarzyszeniami w kraju i za granicą (nowe metody leczenia),

8)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

9)świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

10)doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

11)prowadzenie działalności wydawniczej,

12)prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską,

13)prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu itp.,

14)zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,

15)współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi,

16)prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów organizacji,

17)zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,

18)działania na rzeczspołeczności lokalnej w zakresie ekonomi społecznej,

19) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji

 

 

9. Zasady, formyi zakres realizacji działań statutowych:

 

9.1 W roku 2009 Stowarzyszenie Dar Serca realizowało zadania statutowe poprzez :

 

a) współpracę z lokalnym samorządem w zakresie partnerstwa i działań na rzecz dobra społeczności gminy Rędziny, w szczególności wyrażało się to poprzez wsparcie samorządu dla organizacji wycieczek krajoznawczych i turystycznych w zakresie dofinansowania kosztów transportu, organizacji imprez okolicznościowych oraz akcji charytatywnych w instytucjach podległych Urzędowi Gminy Rędziny, dofinansowania okolicznościowych paczek żywnościowych dla podopiecznych Stowarzyszenia, w 2009 roku Dar Serca rozpoczął również starania o pozyskanie z zasobów lokalowych samorządu pomieszczenia na stworzenie biura Stowarzyszenia, co zostało uwieńczone sukcesem na początku 2010 roku,

 

b) w roku 2009 Stowarzyszenie „Dar Serca” podpisało umowę z przychodnią rehabilitacyjną „Optima” na prowadzenie rehabilitacji dla podopiecznych Stowarzyszenia. Kompleksową rehabilitacją dzieci z wykorzystaniem wszystkich możliwych obecnie metod było objętych 5 pacjentów. Łącznie zrealizowano 60 godzin rehabilitacji domowej oraz w warunkach ambulatoryjnych . Przyjęto model pracy, w którym rodzice aktywnie uczestniczą w programie rehabilitacji swoich dzieci. Metody ćwiczeń i cały program był indywidualnie przygotowywany dla każdego dziecka i był uzależniony od jego stanu klinicznego. W zależności od potrzeb i możliwości rehabilitacja była prowadzona 1 lub 2 razy w tygodniu. Przychodnia „Optima” dla potrzeb rehabilitacji pacjentów zabezpieczyła niezbędny sprzęt w zakresie prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii jak i masażu.

 

c) kontynuowało projekt aktywizacji i integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych, w sumie w roku 2009 odbyto pięć wyjazdów:

a) spotkanie rekreacyjno – turystyczne nad zalewem w Poraju

b) wycieczka do aquaparku w Tarnowskich Górach

c) wyjazd do sanktuarium w Licheniu

d) wycieczka do Parku Rekreacji i Rozrywki w Chorzowie

e) udział w dwudniowych rekolekcjach na Jasnej Górze pod hasłem „Zawierzyć Miłości”,

 

d)współuczestniczyło w akcji charytatywnej „Zajączek” organizowanej przez Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach, polegającej na zbiórce żywności dla podopiecznych organizacji, zakończoną zorganizowaniem imprezy, w trakcie której rozdano paczki świąteczne z zebranych produktów,

 

e) przystąpienie z wynikiem pozytywnym do konkursu na projekty, zorganizowane przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość”, w wyniku którego Stowarzyszenie otrzymało granty na realizacje dwu zadań – „Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz „Zatrudnienie fundraisera”,

 

f) zorganizowano cykl warsztatów plastycznych, prowadzonych przez wolontariuszy dla dzieci niepełnosprawnych, zakończony wystawieniem najlepszych prac na aukcji charytatywnej w dniu 6 lutego 2010 roku,

 

g) przystąpienie jako beneficjent do projektu „Nasza Dolina Warty” , realizowanego przez TKKF Pegaz w ramach którego podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach integracyjnych z elementami hipoterapii,zakończone spotkaniem podsumowującym w dniu 09.12.2009,

 

h) udział w olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Olimpiada Razem 2009” w dniach 11-13 września 2009 roku, w trakcie imprezy uczestnicy wysłuchali koncertu „Ich Troje”, w drugim i trzecim dniu odbyłysię ogólnopolskie regaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych na zalewie w Poraju,

 

i) pomoc i doradztwo członkom organizacji w kontaktach z PFRON oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym,

 

j) zorganizowano akcję charytatywną, polegającą na zbiórce środków pieniężnych orazdarów przeznaczonych jako paczki świąteczne dla podopiecznych Stowarzyszenia, zostały one rozdane w trakcie imprezy mikołajkowej w dniu 18 grudnia 2009,

 

k) członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach podnoszących sprawność zarządzania organizacjami pozarządowymi

· „Zarządzanie organizacją pozarządową” – organizowane przez Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie w dniach 18-19 marca 2009 roku,

· „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO” – organizowane przez Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie w dniach 13-14 października 2009 roku,

· „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – Małe Projekty” – organizowane przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w dniu 20 listopada 2009 roku,

· „Podstawy fundraisingu” – organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu w dniach 24 –27 listopada 2009 roku w Krakowie,

 

m) propagowanie działalności i celów Stowarzyszenia wśród mieszkańców gminy Rędziny,

 

n) Stowarzyszenie ponadto prowadziło intensywne działania zmierzające do promocji wolontariatu oraz filantropii na terenie objętym swoim działaniem. Współpracowano także w celu pozyskania środków na działalność z licznymi firmami i osobami prywatnymi z tereny gminy Rędziny,

 

l) współpraca z samorządem gminnym w ramach zapobiegania patologiom społecznym oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie i niepełnosprawnym,

 

o) w 2009 roku Stowarzyszenie rozpoczęło starania o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, zakończone powodzeniem w dniu 14 stycznia 2010.

 

10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł ( np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniemkosztów tych świadczeń:

 

a. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2009z wyodrębnieniem ichźródeł:

 

składki członkowskie – 1830.00 zł

– darowizny finansowe – 35 050.00 zł

– pozostałe dochody – 15 589.99 zł

 

Łączny dochód Stowarzyszenia w roku 2009 wyniósł 52 469.99 zł .

 

 

 

 

b. Informację o poniesionych kosztach na:

 

– kosztyrealizacji zadań działalności statutowej nieodpłatnej– 13 608.14 zł

– koszty administracyjne w tym :

– zużycie materiałów i energii – 94.15 zł

– usługi obce/transport – 5699.36 zł

– wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – 3656.57 zł

 

Łączne koszty działalności Stowarzyszenia w roku 2009 wyniosły 23 058.22 zł .

 

* Stowarzyszenie nie realizowało w roku 2009 odpłatnych świadczeń w ramach statutowych.

Stowarzyszenie w roku 2009nie było właścicielem nieruchomości, środkówtrwałych oraz obligacji.

 

* Stowarzyszenie „Dar Serca” nie udzielało w roku 2009 pożyczek pieniężnych.

 

* Całość środków Stowarzyszenia ulokowany jest na koncie w banku BZ WBK SA O/Częstochowa nr konta 19 1090 1795 0000 0001 0807 0958,

 

* Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

11. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

 

Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

 

12. Wartość zobowiązań Stowarzyszenia na 31.12.2009 :

 

– zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 105.12 zł

– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1635.69 zł

– zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 870.62 zł

– zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT- 4 – 116.00 zł

 

 

 

13. Dane o liczbie zatrudnionych osób:

 

– osoba do prowadzenia spraw Stowarzyszenia – ¼ etatu –umowa o pracę, osoba zatrudniona w ramach środków pozyskanych z projektu finansowanego przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość”,

– osoba d/s pozyskiwania środków – cały etat – umowa o pracę, umowa o pracę, osoba zatrudniona w ramach środków pozyskanych z projektu finansowanego przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość”,