You are currently viewing Dziękujemy Samorządowi Gminy Rędziny za wsparcie finansowe

Dziękujemy Samorządowi Gminy Rędziny za wsparcie finansowe

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Samorządowi Gminy Rędziny za dotację w kwocie 4 000 zł ( słownie cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego pn.  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Dziękujemy także za dotację w kwocie 3300 zł (słownie trzy tysiące trzysta złotych) na realizację zadania publicznego pn.

„Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.” – projekt pn. „Organizacja warsztatów rozwijających dla osób niepełnosprawnych”

Cieszymy się, że w tym roku również możemy liczyć na wsparcie finansowe na realizację naszych działań.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”