Ubezpieczenie

Z chwilą wejścia w życie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, na korzystających ze świadczeń wolontariuszy nałożony został obowiązek zapewnienia wolontariuszom stosownego ubezpieczenia. Ustawa wskazuje na obowiązek zapewnienia ochotnikowi polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz określa zasady wg., których można (uwaga:, ale nie ma obowiązku!) opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jakkolwiek w Ustawie nie ma mowy nic nt. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warto zastanowić się nad wykupieniem takiego ubezpieczenia. Dzięki niemu organizacja chroniona będzie od odpowiedzialności finansowej w sytuacji, kiedy jej wolontariusz spowoduje szkodę (zniszczy mienie, pod jego opieką podopieczny dozna uszczerbku na zdrowiu itp.)

 

Źródło: www.wolontariat.org.pl