You are currently viewing Staż w Stowarzyszeniu „Dar Serca”

Staż w Stowarzyszeniu „Dar Serca”

Staże zawodowe w ramach Projektu „Z POWEREM do pracy!”

nr POWR.01.02.01-24-0008/20 realizowany jest przez Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz, z siedzibą w Częstochowie 42-207 przy ul. Limanowskiego 15/4.

odbywają się w biurze Stowarzyszenia DAR SERCA w Rędzinach pod opieką Joanny Kmiecik.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – Osi priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.