Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”

  • Post category:Uncategorized
ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” mam przyjemność zaprosić Państwa na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie naszego Stowarzyszenia w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego ul. Działkowiczów 3 w następujących terminach:
– I termin 18.11.2011 r. (piątek) o godzinie 17.00
– II termin 18.11.2011 r. (piątek) o godzinie 17.30.
W bieżącym roku kończy się kadencja władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej i musimy przeprowadzić wybory nowych władz. Przypominamy, że wybory władz muszą odbyć się przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie. Prosimy, zatem o liczny i czynny udział w zebraniu.
Proponowany program Walnego Zebrania Członków naszego Stowarzyszenia:
1.Otwarcie obrad: stwierdzenie quorum, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku.
2.Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków.
4.Sprawozdanie ustępującego Zarządu z okresu czteroletniej kadencji.
5.Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z okresu czteroletniej kadencji.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Wybory składu Zarządu na nową kadencję.
8. Wybory składu Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
9. Zatwierdzanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał.
11. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
14. Nadawanie członkostwa honorowego.
15. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja dodatkowa:
– W przypadku posiadania zaległości za lata 2007 – 2010 prosimy o uregulowanie składki członkowskiej.
– Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać do czwartego dnia roboczego przed terminem zebrania lub podczas Walnego Zebrania, jeśli wyrazi zgodę 2/3 ogółu obecnych.

Prezes Zarządu

Joanna Kmiecik