You are currently viewing „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny”

„Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny”

Projekt „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny” jest finansowany z dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „DAR SERCA” przez Samorząd Gminy Rędziny.

Adresaci projektu
Nasz projekt jest adresowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny.

Cel projektu
Celem podstawowym projektu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie Ligi Boccia.

Termin zakończenia realizacji projektu
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2012 r.

Realizatorzy projektu
Lider – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” w Rędzinach,

Instytucje współpracujące
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach;
– Jednostki podległe samorządowi gminy Rędziny.

Uzasadnienie wyboru dyscypliny sportowej
BOCCIA jest dyscypliną sportową:
– paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo rehabilitacyjne;
– dostosowaną do możliwości, osób niepełnosprawnych, nawet z porażeniem czterokończynowym;
– grą integrującą poprzez wspólną aktywność fizyczną osoby z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności oraz osoby pełnosprawne(opiekunowie, wolontariusze);
– charakteryzującą się prostymi zasadami, co jest kluczowe w przypadku uczestnictwa osób z pewnym stopniem upośledzenia umysłowego;
– charakteryzującą się brakiem ograniczeń wiekowych;
– efektywną, niskonakładową, elastyczną, gdyż w boccię można grać niemal w każdych warunkach i wykorzystywać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym lub terapeutycznym.

Działania podejmowane w ramach projektu
W ramach projektu będzie utworzona i prowadzona Liga Boccia we współpracy ze Stowarzyszeniem „Prometeus” w Konopiskach. Przewidujemy także udział wolontariuszy z gminnych szkół, aby pomagali w grze, tym spośród naszych podopiecznych, którzy będą potrzebowali bezpośredniego wsparcia, lub dodatkowej motywacji do pełniejszego zaangażowania się w rozgrywkę. Poprzez bezpośredni udział wolontariuszy Stowarzyszenie „DAR SERCA” zamierza promować ideę wolontariatu, szczególnie na terenie gminy Rędziny i przyległych miejscowości.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Rędziny Panu mgr inż. Waldemarowi Chmielarzowi oraz całej Radzie Gminy Rędziny za pomoc oraz przekazanie środków na realizację wspomnianego projektu.