You are currently viewing Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

 

Artykuł 9 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych brzmi następująco:

Dostępność
1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne życie i pełne uczestnictwo we wszystkich sferach życia, Państwa-Strony podejmą stosowne kroki celem zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu, na równych zasadach z innymi obywatelami, do środowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji międzyludzkiej, w tym technologii i systemów komunikacyjnych i informacyjnych oraz do innych udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu, zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. Te działania, włącznie z rozpoznawaniem i usuwaniem przeszkód i barier na drodze do dostępności będą dotyczyć między innymi:
a. budynków, dróg, środków transportu oraz innych obiektów, w tym szkół, mieszkalnictwa, ośrodków medycznych i miejsc pracy;
b. usług informacyjnych, komunikacyjnych i innych, w tym usług elektronicznych, jak również usług w zakresie pomocy w nagłych wypadkach.
2. Państwa-Strony podejmą również stosowne kroki w celu:
a. rozwoju, propagowania i monitorowania procesu wdrażania minimum standardów i wytycznych dotyczących udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu;
b. dopilnowania, aby przedsiębiorstwa sektora prywatnego oferujące usługi całemu społeczeństwu wzięły pod uwagę wszelkie aspekty dostępności tych usług dla osób niepełnosprawnych;
c. zapewnienia szkoleń dla interesariuszy zainteresowanych kwestiami dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych;
d. zapewnienia oznakowania w alfabecie Braille’a oraz w formie łatwej do czytania i zrozumienia w budynkach i innych obiektach publicznych;
e. zapewnienia formy pomocy ze strony innych osób i pośredników, w tym przewodników, lektorów oraz profesjonalnych tłumaczy języka migowego, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do budynków i innych obiektów publicznych;
f. promowania innych stosownych form pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do informacji;
g. promowania dostępu osób niepełnosprawnych do najnowszych technologii oraz systemów informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do internetu;
h. promowania projektowania, rozwoju, produkcji i dystrybucji dostępnych technologii oraz systemów informacyjnych i komunikacyjnych, począwszy od etapu początkowego tak, aby stały się one osiągalne po minimalnych kosztach.

………………………………………………………………………………………………………

Źródło: http://www.jestesmy-polakami.pl/pliki/konwencja_onz.pdf

Na stronie źródłowej dostępny jest pełny tekst w/w Konwencji

Tłumaczenie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym