You are currently viewing Informacja o terminie Walnego Zebrania 27.04.2023 r.

Informacja o terminie Walnego Zebrania 27.04.2023 r.

  • Post category:aktualności

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” z siedzibą w Rędzinach zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) na godzinę 17:00 w biurze Stowarzyszenia, ul. Mickiewicza 7,

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „Dar Serca”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2022.

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,

c)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)      udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,

e)      ustalenia wysokości składki członkowskiej.

6.Wolne wnioski.

7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:15 bez względu na liczbę członków.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer tel. 513 178 666 lub mailem na adres darserca.redziny@wp.pl, w terminie do 23 kwietnia 2023 r.
————————————————————–

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”

Joanna Kmiecik