You are currently viewing Informacja o terminie Walnego Zebrania

Informacja o terminie Walnego Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” z siedzibą w Rędzinach zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 maja 2022 r. (poniedziałek) na godzinę 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia (budynek dawnej Szkoły Podstawowej) Rędziny-Osiedle,
ul. Działkowiczów 3,

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „Dar Serca”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2021 r.

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

c)      zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)      udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,

e)      ustalenia wysokości składki członkowskiej.

6.Wolne wnioski.

7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 17:15 bez względu na liczbę członków.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer tel. 513 178 666 lub mailem na adres darserca.redziny@wp.pl, w terminie do 26 kwietnia 2022 r.
————————————————————–

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”

Joanna Kmiecik