You are currently viewing Informacja o działalności E-Centrum Rędziny

Informacja o działalności E-Centrum Rędziny

Stowarzyszenie „Dar Serca” w porozumieniu z Fundacją „Aktywizacja” prowadzi w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. e-Centrum, którego pełna nazwa brzmi: E-centrum Rędziny Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”

Dotychczas w e-centrum odbyły się:
–    Warsztat Umiejętności Społecznych (I, II, III) – tematy: Jak pisać dokumenty aplikacyjne; Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie sobą w czasie; Asertywność z elementami komunikacji interpersonalnej;
–    Spotkania Grup Wsparcia – tematy: Zarządzanie emocjami czyli jak wyrazić swoje odczucia, radości i troski przez pryzmat niepełnosprawności; Style komunikacji interpersonalnych w relacjach z otoczeniem os. niepełnosprawnych; Wzmacnianie mocnych stron niezbędnych przy obsłudze klienta, a także w nawiązaniu relacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Sztuka autoprezentacji niezbędna podczas rozmów o pracę.
–    Seminarium prawne – temat: Prawo z elementami telepracy;
–    Szkolenie z podstawowej obsługi komputera;
–    Konsultacje indywidualne z Mentorką-psycholog;
–    Zajęcia dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.  

W w/w zajęciach wzięli udział Uczestnicy i Uczestniczki projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowanego przez Fundację „Aktywizacja” i PFRON. Obecnie w różnych działaniach realizowanych zgodnie z założeniami niniejszego projektu w e-Centrum Rędziny korzystają 4 osoby, kobiety i mężczyźni (udział % 50/50). Udział w projekcie poprzedził proces rekrutacyjny w wyniku, którego sprawdzono, które z osób zgłaszających się do uczestnictwa spełniały wszystkie kryteria kwalifikacyjne.    

Opiekunowie Uczestników/czek oraz osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych również skorzystali z przeznaczonych dla nich form wsparcia.  

Przedstawione powyżej zajęcia odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia „Dar Serca” ul. Działkowiczów 3, część z nich odbyła się w biurze Stowarzyszenia ul. Mickiewicza 7.

Pozostałe formy wsparcia zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Pracownikami Fundacji „Aktywizacja” a poszczególnymi Uczestnikami/Uczestniczkami i będą odbywały się poza e-Centrum.  

Dzięki spotkaniom w e-Centrum osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i próbujące wejść lub powrócić na rynek pracy mogły wymienić się opiniami nt. różnego typu barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Poprzez uczestnictwo w kursach mają okazję zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

E-Centrum Rędziny udostępnia wszystkim zainteresowanym materiały edukacyjne (w formie broszur i ulotek) opracowane i dostarczone przez Fundację „Aktywizacja” zawierające różne informacje dla osób niepełnosprawnych.